معرفی واحد مدارس

خدمات ارائه شده توسط واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس :

 

 

واحد ستادي:

-          استخراج کليه اطلاعات مربوط به مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران به تفکيک جنس و مقطع و نصب در بورد بهداشت مدارس  

-          تهيه برنامه آموزشي مناسب جهت رابطين سلامت جوانان و مدارس طبق نياز سنجي انجام شده در هر سال تحصيلي جديد  

-          برگزاري جلسات هماهنگي و آموزشي مناسب براي مجريان سلامت جوانان و مدارس در مراکز بهداشتي درماني  

-          تهيه برنامه عملياتي و مداخله اي جهت فعاليت هاي سلامت جوانان و مدارس  

-          انجام نيازسنجي آموزشي از مجريان سلامت جوانان و مدارس مراکز، خانه هاي بهداشت ودانش آموزان و مربيان مدارس تحت پوشش و اولويت بندي مباحث آموزشي جهت گروه هدف  

-          انجام برنامه هاي لازم در خصوص بيماري پديکلوز در مدارس و پيگيري جهت تهيه و ارسال شامپو مورد نياز جهت درمان موارد پديکلوز در مراکز و خانه هاي بهداشت  

-          انجام فعاليت هاي لازم در خصوص آموزش سوادآموزان و مربيان نهضت سوادآموزي در محدوده تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني  

-          برنامه ريزي در خصوص آموزش به دانش آموزان ، اولياء و مربيان در مدارس محدوده مراکز بهداشتي درماني و نظارت بر فعاليت هاي انجام شده در واحدهاي محيطي  

-          برنامه ريزي در خصوص معاينات دانش آموزي(پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و اول متوسطه)  

-          انجام هماهنگي هاي طرح معاينات غربالگري پايه اول ابتدايي با پايگاه هاي سنجش و پرسنل بهداشت مدارس به صورت روزانه در هر دوره معاينات  

-          انجام هماهنگي هاي طرح معاينات غربالگري مقطع راهنمايي با کارشناسان آموزش و پرورش و پرسنل بهداشت مدارس به صورت روزانه در هر دوره معاينات  

-          انجام فعاليت هاي لازم در خصوص بهداشت بوفه ها ، شيرمدارس و ........ در مدارس محدوده و برگزاري جلسات و کميته هاي مرتبط در ستاد  

-          شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهيانه معاونت سلامت دانشگاه  

-          جلب حمايت و هماهنگي درون بخشي جهت اجراي برنامه هاي سلامتي در مدارس  

-          ارائه برنامه هاي خاص در جهت بهبود عملکرد فعاليت هاي بهداشت مدارس  

-          برنامه ريزي لازم با مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي درمدارس  

-          تدوين برنامه بازديد از واحدهاي تابعه و ارسال به آنها  

-          نصب شاخص ها و نمودارهاي نتايج معاينات بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس  

-          نصب شاخص ها و نمودارهاي آموزش هاي بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس  

-          ارسال عملکرد ساليانه به معاونت سلامت دانشگاه  

-          ارسال آمارهاي بهداشت مدارس به معاونت سلامت دانشگاه  

-          تهيه پس خوراند بعد از هر بازديد و تحويل به مرکز بهداشتي مربوطه  

-          رتبه بندي مراکز، خانه هاي بهداشت براساس فعاليت ها و عملکرد  

-          انجام طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با فعاليت هاي بهداشت مدارس انجام طرح هاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان  جنوب تهران  

-          تهيه جزوه آموزشي، تراکت و پمفلت از فعاليت هاي بهداشتي در مدارس  

   

واحد محيطي:

-          تشکيل پرونده بهداشتي براي مدارس تحت پوشش  

-          برگزاري کلاس آموزشي جهت دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و مربيان مدارس براساس نيازسنجي آموزشي، تقويم بهداشتي و بيماري هاي شايع  

-          برگزاري جلسات با سرپرست و ساير پرسنل مرکز به منظور برنامه ريزي و ارتقاء فعاليت هاي بهداشتي در مدارس  

-          شرکت فعال در کليه جلسات آموزشي و توجيهي و ستادي  

-          هماهنکي هاي لازم جهت جلب همکاري و هماهنگي در مدارس تحت پوشش  

-          انجام فعاليت هاي بهداشت مدارس (برگزاري کلاس آموزشي، بازديد بهداشت محيط،پيگيري سوانح و حوادث و بيماري هاي واگيردار در مدارس، انجام معاينات غربالگري دانش آموزان و....) 

            هماهنگي هاي لازم با کارشناس بهداشت آموزش و پرورش تحت پوشش و مديران مدارس مربوطه  

-          هماهنگي و جمع بندي آمار معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول ابتدايي در هر سال تحصيلي که معاينات مقدماتي در پايگاه سنجش و معاينات پزشکي توسط پزشک مرکز انجام مي شود  

-          هماهنگي و جمع بندي آمارو انجام معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول راهنمايي واول متوسطه در هر سال تحصيلي  

-          پيگيري موارد ارجاع معاينات سالانه دانش آموزان و ارسال ليست دانش اموزان داراي اختلال به مدرسه مربوطه  

-          ارسال به موقع آمارهاي بهداشت مدارس به شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران  

  -              نصب شاخص هاي واحد سلامت جوانان و مدارس و اطلاعات مربوط به بهداشت مدارس در بورد مربوطه

 

اهم وظايف:

-          هماهنگي جهت انجام معاينات غربالگري دانش آموزان با مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش  

-          جمع بندي آمار و اطلاعات در خصوص فرآيندهاي اجرايي بهداشت مدارس  

-          ايجاد هماهنگي با آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش جهت اجرايي فعاليت هاي بهداشت مدارس و ....انجام طرح هاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در  مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
62
133
280591
5362
281627
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار