عناوین برنامه واحد مدارس

1- توانمندسازي پرسنل در مورد فعاليت هاي بهداشت مدارس

2-توانمند سازی پرسنل در مورد پرونده های الکترونیک

3- افزايش آگاهي دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و اولياء مدارس در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت

4- آموزش سوادآموزان ومربيان مراکز يادگيري نهضت سواد آموزي محدوده جنوب تهران

5- معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان بدو ورود به پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و اول دبيرستان طبق برنامه ريزي و شناسنامه سلامت

6- واکسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدائي واول دبيرستان قبل از ثبت نام

7- حفظ وارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق توجه خاص به تغذيه دانش آموزان و شير مدارس

8- حفظ وارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق رعايت اصول بهداشت محيط

9- پيشگيري وکنترل بيماريهاي شايع در سنين مدرسه

10- پيشگيري وکنترل کم خوني فقر اهن از طريق توزيع قرص آهن

11- بررسي شاخصهاي برنامه سلامت مدارس در امر اموزش بهداشت ومرافبتهاي بهداشتي

12- نظارت بر فعاليتهاي واحد بهداشت مدارس مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

13-نظارت بر اجراي طرح مدارس مروج سلامت در مدارس منتخب مناطق تحت پوشش

14- نظارت بر اجراي طرح استقرار سيستم مديريت سلامت در مدارس منتخب مناطق تحت پوشش    

 

خدمات ارائه شده توسط واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس :

واحد ستادي:

-        استخراج کليه اطلاعات مربوط به مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران به تفکيک جنس و مقطع و نصب در بورد بهداشت مدارس

-        تهيه برنامه آموزشي مناسب جهت رابطين سلامت جوانان و مدارس طبق نياز سنجي انجام شده در هر سال تحصيلي جديد

-        برگزاري جلسات هماهنگي و آموزشي مناسب براي مجريان سلامت جوانان و مدارس در مراکز بهداشتي درماني

-        تهيه برنامه عملياتي و مداخله اي جهت فعاليت هاي سلامت جوانان و مدارس

-        انجام نيازسنجي آموزشي از مجريان سلامت جوانان و مدارس مراکز، خانه هاي بهداشت ودانش آموزان و مربيان مدارس تحت پوشش و اولويت بندي مباحث آموزشي جهت گروه هدف

-        انجام برنامه هاي لازم در خصوص بيماري پديکلوز در مدارس و پيگيري جهت تهيه و ارسال شامپو مورد نياز جهت درمان موارد پديکلوز در مراکز و خانه هاي بهداشت

-        انجام فعاليت هاي لازم در خصوص آموزش سوادآموزان و مربيان نهضت سوادآموزي در محدوده تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني

-        برنامه ريزي در خصوص آموزش به دانش آموزان ، اولياء و مربيان در مدارس محدوده مراکز بهداشتي درماني و نظارت بر فعاليت هاي انجام شده در واحدهاي محيطي

-        برنامه ريزي در خصوص معاينات دانش آموزي(پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و اول متوسطه)

-        انجام هماهنگي هاي طرح معاينات غربالگري پايه اول ابتدايي با پايگاه هاي سنجش و پرسنل بهداشت مدارس به صورت روزانه در هر دوره معاينات

-        انجام هماهنگي هاي طرح معاينات غربالگري مقطع راهنمايي با کارشناسان آموزش و پرورش و پرسنل بهداشت مدارس به صورت روزانه در هر دوره معاينات

-        انجام فعاليت هاي لازم در خصوص بهداشت بوفه ها ، شيرمدارس و ........ در مدارس محدوده و برگزاري جلسات و کميته هاي مرتبط در ستاد

-        شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهيانه معاونت سلامت دانشگاه

-        جلب حمايت و هماهنگي درون بخشي جهت اجراي برنامه هاي سلامتي در مدارس

-        ارائه برنامه هاي خاص در جهت بهبود عملکرد فعاليت هاي بهداشت مدارس

-        برنامه ريزي لازم با مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي درمدارس

-        تدوين برنامه بازديد از واحدهاي تابعه و ارسال به آنها

-        نصب شاخص ها و نمودارهاي نتايج معاينات بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس

-        نصب شاخص ها و نمودارهاي آموزش هاي بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس

-        ارسال عملکرد ساليانه به معاونت سلامت دانشگاه

-        ارسال آمارهاي بهداشت مدارس به معاونت سلامت دانشگاه

-        تهيه پس خوراند بعد از هر بازديد و تحويل به مرکز بهداشتي مربوطه

-        رتبه بندي مراکز، خانه هاي بهداشت براساس فعاليت ها و عملکرد

-        انجام طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با فعاليت هاي بهداشت مدارس انجام طرح هاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران

-        تهيه جزوه آموزشي، تراکت و پمفلت از فعاليت هاي بهداشتي در مدارس

 

  واحد محيطي:

-        تشکيل پرونده بهداشتي براي مدارس تحت پوشش

-        برگزاري کلاس آموزشي جهت دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و مربيان مدارس براساس نيازسنجي آموزشي، تقويم بهداشتي و بيماري هاي شايع

-        برگزاري جلسات با سرپرست و ساير پرسنل مرکز به منظور برنامه ريزي و ارتقاء فعاليت هاي بهداشتي در مدارس

-        شرکت فعال در کليه جلسات آموزشي و توجيهي و ستادي

-        هماهنکي هاي لازم جهت جلب همکاري و هماهنگي در مدارس تحت پوشش

-        انجام فعاليت هاي بهداشت مدارس (برگزاري کلاس آموزشي، بازديد بهداشت محيط،پيگيري سوانح و حوادث و بيماري هاي واگيردار در مدارس، انجام معاينات غربالگري دانش آموزان و....) هماهنگي هاي لازم با کارشناس بهداشت آموزش و پرورش تحت پوشش و مديران مدارس مربوطه

-        هماهنگي و جمع بندي آمار معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول ابتدايي در هر سال تحصيلي که معاينات مقدماتي در پايگاه سنجش و معاينات پزشکي توسط پزشک مرکز انجام مي شود

-        هماهنگي و جمع بندي آمارو انجام معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول راهنمايي واول متوسطه در هر سال تحصيلي

-        پيگيري موارد ارجاع معاينات سالانه دانش آموزان و ارسال ليست دانش اموزان داراي اختلال به مدرسه مربوطه

-        ارسال به موقع آمارهاي بهداشت مدارس به شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران

-        نصب شاخص هاي واحد سلامت جوانان و مدارس و اطلاعات مربوط به بهداشت مدارس در بورد مربوطه

 

اهم وظايف:

-        هماهنگي جهت انجام معاينات غربالگري دانش آموزان با مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش

-        جمع بندي آمار و اطلاعات در خصوص فرآيندهاي اجرايي بهداشت مدارس

-        ايجاد هماهنگي با آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش جهت اجرايي فعاليت هاي بهداشت مدارس و ....انجام طرح هاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مدارس محدوده  شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران

       

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
65
133
280591
5362
281630
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار