فرم های گسترش

فرم های گسترش

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (10فرم مشخصات خانوار های تحت پوشش رابط.doc)10فرم مشخصات خانوار های تحت پوشش رابط.doc52 Kb
دانلود این فایل (11فرم مشخصات داوطلب متخصص.jpg)11فرم مشخصات داوطلب متخصص.jpg404 Kb
دانلود این فایل (12فرم صورتجلسه داوطلب متخصص.docx)12فرم صورتجلسه داوطلب متخصص.docx19 Kb
دانلود این فایل (13فرم اطلاعات ساختمانی.jpg)13فرم اطلاعات ساختمانی.jpg486 Kb
دانلود این فایل (14برنامه ریزی درسی 7 برای آموزش کتابهای رابطین7.docx)14برنامه ریزی درسی 7 برای آموزش کتابهای رابطین7.docx15 Kb
دانلود این فایل (15برنامه ریزی درسی برای 8 آموزش کتابهای رابطین 8.docx)15برنامه ریزی درسی برای 8 آموزش کتابهای رابطین 8.docx14 Kb
دانلود این فایل (16فرم استخراج جمعییت.jpg)16فرم استخراج جمعییت.jpg1161 Kb
دانلود این فایل (17فرم اقدامات انجام شده کمیته های بهداشتی در ششماهه اول 1393.docx)17فرم اقدامات انجام شده کمیته های بهداشتی در ششماهه اول 1393.docx13 Kb
دانلود این فایل (19فرم جدول ارزشیابی آموزش مهارتهای عملی داوطلبان سلامت در شبکه بهداشت و~.docx)19فرم جدول ارزشیابی آموزش مهارتهای عملی داوطلبان سلامت در شبکه بهداشت و~.docx16 Kb
دانلود این فایل (1طرح درس.doc)طرح درس45 Kb
دانلود این فایل (20فرم تکمیل شده جدول ارزشیابی آموزش مهارتهای عملی داوطلبان سلامت در شبک~.docx)20فرم تکمیل شده جدول ارزشیابی آموزش مهارتهای عملی داوطلبان سلامت در شبک~.docx17 Kb
دانلود این فایل (21فرم تحلیل شاخصها.doc)21فرم تحلیل شاخصها.doc55 Kb
دانلود این فایل (22فرم نتایج استخراج اطلاعات سرشماری 94.docx)22فرم نتایج استخراج اطلاعات سرشماری 94.docx15 Kb
دانلود این فایل (23فرم ثبت مشخصات رابطان بهداشت.docx)23فرم ثبت مشخصات رابطان بهداشت.docx14 Kb
دانلود این فایل (25فرم اطلاعات فعالیتهای فوق برنامه رابطان.docx)25فرم اطلاعات فعالیتهای فوق برنامه رابطان.docx17 Kb
دانلود این فایل (26فرم برنامه سالانه (مدون.docx)26فرم برنامه سالانه (مدون.docx15 Kb
دانلود این فایل (27لیست کتابهای مجموعه آموزشی رابطان.docx)27لیست کتابهای مجموعه آموزشی رابطان.docx13 Kb
دانلود این فایل (28دفتر حضور و غیاب پرسنل.docx)28دفتر حضور و غیاب پرسنل.docx24 Kb
دانلود این فایل (2فرم شماره 2 اولین بازدید خانوار.jpg)2فرم شماره 2 اولین بازدید خانوار.jpg589 Kb
دانلود این فایل (34کروکی منطقه تحت پوشش رابط بهداشت.docx)34کروکی منطقه تحت پوشش رابط بهداشت.docx12 Kb
دانلود این فایل (35فرم ثبت مشخصات داوطلبان سلامت جدید.doc)35فرم ثبت مشخصات داوطلبان سلامت جدید.doc80 Kb
دانلود این فایل (37لیست آموزش در خانه.docx)37لیست آموزش در خانه.docx13 Kb
دانلود این فایل (3فرم کمیته بهدااشت.docx)3فرم کمیته بهدااشت.docx21 Kb
دانلود این فایل (4صفحه روی فرم آمارقدیم برنامه رابطان بهداشت و یا گزارش عملکرد ماهیانه را~.docx)4صفحه روی فرم آمارقدیم برنامه رابطان بهداشت و یا گزارش عملکرد ماهیانه را~.docx15 Kb
دانلود این فایل (5صفحه پشت فرم آماربرنامه رابطان بهداشت و یا عملکرد ماهیانه رابطین شماره 3.docx)5صفحه پشت فرم آماربرنامه رابطان بهداشت و یا عملکرد ماهیانه رابطین شماره 3.docx23 Kb
دانلود این فایل (6فرم ماهیانه وقایع حیاتی و پیگیری.docx)6فرم ماهیانه وقایع حیاتی و پیگیری.docx15 Kb
دانلود این فایل (7فرم دفتر حضور و غیاب رابطین.docx)7فرم دفتر حضور و غیاب رابطین.docx28 Kb
دانلود این فایل (8فرم مشخصات و رضایت نامه رابط بهداشت.jpg)8فرم مشخصات و رضایت نامه رابط بهداشت.jpg503 Kb
دانلود این فایل (9فرم آموزش در خانه.docx)9فرم آموزش در خانه.docx20 Kb
دانلود این فایل (شناسنامه مراکز و پایگاهها.docx)شناسنامه مراکز و پایگاهها.docx21 Kb
دانلود این فایل (فرم مشخصات فرد داوطلب متخصص.docx)فرم مشخصات فرد داوطلب متخصص.docx14 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
38
133
280591
5362
281603
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار