معاونت بهداشت دانشگاه برگزار كرد/ كارگاه آموزشي SHEP با هدف پيشگيري، كنترل و درمان بيماري بروسلوز 1

 

29 فروردین 1394

كارگاه آموزشي "مدل جامع سيستماتيك آموزش و ارتقاي سلامت" با هدف تربيت مربي به منظور پيشگيري، كنترل و درمان بيماري تب مالت برگزار شد.

گالري عكس
به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه، كارگاه آموزشي "مدل جامع سيستماتيك آموزش و ارتقاي سلامت" با هدف تربيت مربي به منظور پيشگيري، كنترل و درمان بيماري تب مالت (بروسلوز) روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26 فروردين ماه سال جاري با حضور كارشناسان مسئول بيماري ها، كارشناسان برنامه زئونوز، كارشناسان مسئول بهداشت محيط، كارشناسان مسئول آموزش و ارتقاي سلامت، و كارشناسان مسئول گسترش از سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيدبهشتي و همچنين كارشناسان سلامت نوجوان، جوانان و مدارس و آموزش و ارتقاي سلامت ستاد معاونت بهداشت دانشگاه در محل سالن كنفرانس هاي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد.
دكتر سعيد تاملي معاون فني معاونت بهداشت دانشگاه، در بيان اهداف اين كارگاه به گذرهاي مختلف نظام سلامت كشور اشاره و تصريح كرد: با توجه به اين كه در حال حاضر وارد گذر سوم سلامتي جهان  يعني تبديل نظام سلامت از حالت درمان نگر به سلامت نگر و ارتقاي سلامت شده ايم، لذا توانمندسازي مردم و ارتقاي سواد سلامت آنان با آموزش و اطلاع رساني نقش مهمي در ارتقاي سلامت جامعه خواهد داشت.
دكتر تاملي ضمن اشاره به لزوم و اهميت تكنولوژي مناسب آموزشي در ارتقاي سواد سلامت عموم مردم و استفاده از تمامي ظرفيت ها به منظور  آموزش سلامت، خاطرنشان كرد: مدل SHEP (مدل جامع سيستماتيك آموزش و ارتقاي سلامت) كه ابتكار همكاران دانشگاه علوم پزشكي تبريز است، نقش مهمي در انتقال مفاهيم و مهارت هاي سلامت به عموم جامعه و به تبع آن در ارتقاي سلامت و بهبود شيوه زندگي مردم خواهد داشت و آن را گام مهمي در پيشگيري، كنترل و درمان بيماري تب مالت (بروسلوز) دانست.
سپس دكتر نيك فرجام مدير گروه تخصصي مديريت بيماري ها، هدف از اين تشكيل اين كارگاه را آموزش مربي با هدف پيشگيري، كنترل و درمان بيماري تب مالت خواند و افزود:  توجه به بيماري تب مالت كه از جمله بيماري هاي مشترك بين انسان و دام به شمار مي آيد، به دلايلي از جمله استفاده روزانه و گسترده از فراورده هاي دامي، آندميك بودن و مزمن شدن و بدون علامت بودن بيماري حائز اهميت است.
دكتر نيك فرجام در ادامه ضمن اشاره به افزايش موارد تب مالت در كشور، ناكافي بودن امكانات و توانايي در كنترل بيماري در دام را از جمله مهم ترين علل اين افزايش خواند و افزود: توجه ناكافي به ارتقاي هماهنگي هاي بين بخشي و عدم آگاهي و عملكرد گروه هاي در معرض خطر، روستاييان و جامعه از ديگر عوامل مهم در بروز اين مسئله هستند.
وي ارتقاي آگاهي و عملكرد كاركنان همه بخش ها و توجيه آنان در مورد اهميت اين بيماري و همچنين افزايش سواد سلامت گروه هاي در معرض خطر به منظور رعايت احتياط هاي لازم در هنگام تماس با دام و فرآورده هاي دامي و نيز مصرف آن را  از جمله عوامل موثر بر كنترل بيماري تب مالت تبيين كرد و مدل جامع سيستماتيك آموزش و ارتقاي سلامت را بهترين و موثرترين مدل آموزشي در انتقال مفاهيم سلامت به عموم مردم دانست.
در ادامه شمامي كارشناس مسئول برنامه زئونوز دانشگاه، به تشريح ساختار مدل جامع سيستماتيك آموزش و ارتقاي سلامت (SHEP MODEL) پرداخت.
شمامي در تعريف سازمان جهاني بهداشت از سلامتي، آن را برخورداري از رفاه كامل جسماني، روحي و رواني و اجتماعي خواند و در ادامه ضمن اشاره به عوامل تاثيرگذار بر سلامت انسان ها در جوامع امروزي افزود: طبق آخرين يافته هاي سازمان ملل و سازمان جهاني بهداشت از ميان عوامل موثر بر سلامت كه عبارتند از: شيوه زندگي، بخش سلامت، محيط و ژنتيك، بيشترين تاثير به شيوه زندگي مربوط مي شود.
وي در ادامه مديريت دانش را شاخص توسعه در دنياي امروزي خواند و تصريح كرد: ترجمه دانش و برگردان آن به زباني كه براي گروه هاي هدف قابل فهم باشد و نيز انتقال دانش دو جزء مهم مديريت دانش به شمار مي آيند كه در ارتقاي سلامت حائز اهميت است.
كارشناس مسئول برنامه زئونوز دانشگاه، به سه گذر سلامتي جهان اشاره كرد و افزود: در واقع نظام سلامت كشور از حالت درمان نگر به سلامت نگر تبديل شده است كه آموزش عمومي سلامت با نقش شاياني كه در افزايش سواد سلامتي جامعه توانمندسازي مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سلامت فردي و اجتماعي خواهد داشت، از جمله عوامل مهم در ارتقاي سلامت جامعه مي باشد.
از ديگر موضوعات آموزش داده شده در اين كارگاه مي توان به تبيين نقش  كارشناسان بهداشت محيط در كنترل و پيشگيري از بيماري تب مالت توسط مهندس تاجيك كارشناس بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، تشريح مراحل و فازهاي مدل SHEP توسط آذر چشم بره كارشناس مسئول برنامه زئونوز دانشگاه علوم پزشكي ايران، ارائه بسته آموزشي تب مالت توسط فريبا فرنوش كارشناس مسئول برنامه زئونوز شهيدبهشتي اشاره كرد.

خبر: خباز
عكس: اسماعيل استاجي

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار