آزمایشگاه ملی دیفتری وسیاه سرفه

آزمایشگاه ملی دیفتری وسیاه سرفه

نام آزمایشگاه

تلفن

آدرس

انستیتو پاستور ایران-

بخش میکروب شناسی

66405535

نمابر:66405535

تهران خ کارگر جنوبی- میدان پاستور- انستیتو پاستور ایران

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار