مرکز پیشگیری ودرمان از حیوان گزیدگی وآزمایشگاه ملی هاری

مرکز پیشگیری ودرمان از حیوان گزیدگی وآزمایشگاه ملی هاری

نام مرکر

تلفن

آدرس

انستیتو پاستور ایران-بخش هاری

66953311

داخلی:2367

تهران خ کارگر جنوبی- میدان پاستور- انستیتو پاستور ایران

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار