است. آمار 151 كشور مختلف نشان م يدهد كه در حدود 7 درصد دختران نوجوان سیگار مصرف م يكنند، در حالي كه ميزان پسران نوجوان سيگاري در اين كشورها 12 درصد است

آمار 151 كشور مختلف نشان م يدهد كه در حدود 7 درصد دختران نوجوان سیگار مصرف م يكنند، در حالي كه ميزان پسران نوجوان سيگاري در اين كشورها 12 درصد است

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار