آزمایشگاه ملی سرخک وفلج شل حاد

    

      

آزمایشگاه ملی سرخک وفلج شل حاد

نام آزمایشگاه

تلفن

آدرس

دانشکده بهداشت- بخش ویروس شناسی-

8962343

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی تهران- دانشکده بهداشت- بخش ویروس شناسی- آزمایشگاه ملی سرخک

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار